Zorg voor ontwikkeling


Tijdens kind-ouder-leerkrachtgesprekken bespreken we de ontwikkeling van kinderen. In die gesprekken gaat het over hoe de leerkracht een kind meemaakt in de groep en we bespreken de ontwikkeling aan de hand van de leerlijnen die we volgen en de toetsresultaten. Drie keer per jaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider (die de leerlingenzorg coördineert) hoe het gaat met uw kind en met de groep waarin uw kind zit.
 
Als een kind iets extra’s nodig heeft, dan kijken we samen met ouders wat we kunnen aanpassen of organiseren om dat te bieden. We hebben veel deskundigheid in huis en kunnen ook gebruikmaken van de expertise van het Sineteam van samenwerkingsverband Sine Limite. We kijken altijd naar wat wél goed gaat en hoe we talenten van kinderen verder kunnen versterken.
 
In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke ondersteuning wij kunnen bieden en wat onze grenzen van ondersteuning (kunnen) zijn.