Bestuur en raad van toezicht

 

Onze school valt als enige school onder het bestuur van de Stichting R.K. Scholen Schalkhaar, dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de school en werkgever is van het team van de school. Per 1 januari 2022 heeft de school een two-tier structuur: een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

De directeur-bestuurder, Barbara Schram, werkt op basis van een bestuursreglement. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Ouders van leerlingen vormen de raad van toezicht. Zij houden toezicht op de bestuurder. Zij brengen algemene bestuurlijke kwaliteiten of specifieke deskundigheid mee. De raad van toezicht bestaat uit:


Bij onze vacature, juni 2024


Onze school valt als enige school onder de Stichting R.K. Scholen Schalkhaar, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de school en werkgever is van het team van de school.

De Raad van Toezicht bestaat uit ouders van leerlingen en minimaal één onafhankelijk lid. Alle leden brengen algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of specifieke deskundigheid mee. De huidige Raad van Toezicht: 
De Raad van Toezicht en directie komen één keer per maand samen. Wanneer je toetreedt tot de Raad van Toezicht verwachten we dat je voldoende tijd en energie kan besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en eventuele aanvullende taken vanuit het expertisegebied. De werkwijze van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de wet en 'Code Goed bestuur' voor het primair onderwijs, zoals die door de PO-raad is vastgesteld. Bij toetreding tot de Raad van Toezicht verbind je je voor een periode van minimaal vier jaar.
 
De taak van de Raad van Toezicht bestaat uit de onderstaande elementen:
  1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de school in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder.
  2. De Raad van Toezicht is belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten en reglementen van de stichting. 
  3. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord.
  4. De Raad van Toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
  5. De Raad van Toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder, waaronder begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag, beloning en onkostenvergoedingen. 

De leden van de Raad van Toezicht bezitten de volgende individuele competenties:
  1. De leden van de Raad van Toezicht dienen in staat te zijn integraal toezicht uit te oefenen.
  2. De leden van de Raad van Toezicht dienen in staat te zijn op het niveau van de directeur-bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur-bestuurder staat.
  3. De leden van de Raad van Toezicht dienen in staat te zijn om:

De voorzitter
De voorzitter is in de Raad van Toezicht het eerste aanspreekpunt voor de Directeur- Bestuurder. De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt voor een constructieve samenwerking en besluitvorming binnen de Raad. Samen met de portefeuillehouder HRM voert de voorzitter het jaargesprek met de Directeur – Bestuurder en beoordeelt het functioneren van de Directeur - Bestuurder.

Voorwaarden om deel uit te kunnen maken van de Raad van Toezicht:
Statutaire kaders
1.        De leden van de Raad van Toezicht dienen de doelstelling van de stichting te onderschrijven.
2.        Geen toezichthouder kunnen zijn:
 
 
 


 

Vacature twee leden voor de Raad van Toezicht Nicolaasschool