De medezeggenschapsraad

 

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement. In onze MR hebben 4 ouders en 4 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De zittingsduur van een MR-lid is 4 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding Daarnaast vindt minimaal twee keer per jaar overleg met het schoolbestuur plaats.


De onderwerpen waarover de MR meepraat, meedenkt en adviseert zijn:

• Personeelszaken – o.a. samenstelling formatie en formatieplan, werkdruk (verlaging), aanstelling schoolleiding 
• Beleid van de school - o.a. pest beleid & (sociale) veiligheid, vaststelling privacyreglement en inspraak bij klachtenregeling
• Organisatie van de school – schoolplan en onderwijskwaliteit, schoolgids, wijziging schooltijden, wijziging groepsindeling etc.
• Financien – schoolkosten en ouderbijdrage, begroting en aanvaarding van bijdragen
• Passend onderwijs – o.a. ondersteuningsplan (Sine Limite) en schoolondersteuningsprofiel

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dat betekent dat u bij de vergaderingen aanwezig kunt zijn. Wilt u hiervan gebruik maken dan verzoeken wij u om dit vooraf te mailen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Iedere ouder of personeelslid die wil meedenken over de toekomst van de school kan zich daarvoor kandidaat stellen wanneer er een vacature is.


De oudergeleding van de MT bestaat uit:

• Carolijn van Wesemael (voorzitter)
• Attila Németh
• Anne van Oosten
• Maartje Weekamp


De vertegenwoordigers van de leerkrachten zijn:

• Miranda Dekker
• Ireen Hoohenkerk
• Rob van den Berg
• Jos Groen