Het schoolbestuur

 

De Nicolaasschool staat onder het bestuur van de “Stichting R.K. Scholen Schalkhaar”. Het bestuur heeft uitsluitend de zorg voor 1 school: de Nicolaas R.K. basisschool. De doelstelling van het schoolbestuur is (uit de statuten): ”het geven en doen bevorderen van katholiek basisonderwijs in Schalkhaar”. Het bestuur heeft ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de school. Het wordt door de inspectie van onderwijs daarop aangesproken. Het voert beleid vanuit een vastgelegde bestuursfilosofie en een managementstatuut.

Om beleid uit te voeren en doelen te bereiken heeft het bestuur personeel in dienst: groepsleerkrachten, vakleerkrachten, een remedial teacher, intern begeleiders en onderwijs ondersteunend personeel. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid ligt bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit 6 personen. De directeur is tevens uitvoerend bestuurslid. De bestuursleden zijn ouders van leerlingen en worden aangezocht op grond van hun algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of hun specifieke deskundigheid op een of meer terreinen die tot de taken van het bestuur behoren. De Stichting rk Scholen Schalkhaar kent het volgende bestuur:

• Barbara Schram, directeur-bestuurder

• Marco Dirksen, voorzitter

• Anne Jager, penningmeester

• Susan Westerbeek-Nette

• Angela Pot

• Tamar Schukkink

• Marlies Koops-Wolters

Jaarverslag

 

Wet Normering Topinkomens

Scholen leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Zo laten zij zien hoe zij publiek geld besteden en hoe zij het onderwijs, de zorg en de ondersteuning hebben georganiseerd. Ook moeten zij zich houden aan de Wet normering topinkomens. De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Organisaties die onder de WNT vallen moeten jaarlijks deze gegevens openbaar maken. De accountant heeft een belangrijke controlerende taak. Hij of zij ziet erop toe dat het onderwijs de WNT-regels goed toepast. Download hier de verantwoording WNT uit het jaarverslag 2019.